Author Biographies

-----Fiction-----
Annie Baby
Cai Jun
Cang Yue (Fantasy)
Chen Xianfa
Chun Sue
Feng Tang
Han Han
Jin Hezai (Fantasy)
Mian Mian
Muzi Mei
Stephen Lee
Su Tong
Xu Xi
Yang Hengjun
Zhu Wen
-----Non-fiction-----
Huang Paolien
Jeremy Goldkorn & Maya Alexandri
Liu Heung Shing (Photography)
Nigel Collett (Biography)
Wang Shuo
Zhang Lijia
-----Children's-----
Roseanne Thong
Yang Hongying